Regulamin

Wersja angielska poniżej / English version below

--------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konferencji „Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia” organizowanej w ramach Metropolitalnych Dni Energii 2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia”, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
 • Konferencja odbędzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach 13 września 2022 r.
 • Transmisja on-line konferencji odbędzie się w czasie rzeczywistym na stronie www.metropolia-energia.pl.
 • Transmisja on-line konferencji będzie dostępna dla osób zarejestrowanych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez udostępniony czat.

§ 2. Zasady uczestnictwa w konferencji

 • Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele samorządów, przedstawiciele instytucji naukowych, biznesu oraz osoby zainteresowane tematem konferencji, które dokonały rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.metropolia-energia.pl . 
 • Formy udziału: 
  • stacjonarny,
  • on-line.
 • Każdy z Uczestników podczas rejestracji określa preferowaną formę udziału.
 • Liczba miejsc udziału w formie stacjonarnej wynosi 200 osób. Po wyczerpaniu się miejsc stacjonarnych, nie będzie możliwości wyboru tej formy. 
 • Rejestracji należy dokonać do:
  • 10 września 2022 r. lub do czasu wyczerpania się liczby miejsc w przypadku udziału stacjonarnego,  
  • 13 września 2022 r. w przypadku udziału on line. 
 • Rejestrując się na konferencję Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji.
 • Udział w konferencji zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line jest bezpłatny.

§ 3. Przepisy porządkowe dla Uczestników stacjonarnych

 • Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Muzeum Śląskiego, ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, aktualnych zaleceń sanitarnych.
 • W miejscu organizowanego konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji. 
 • Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu, w którym odbywa się konferencja.
 • Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanej konferencji.
 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 • Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
  • Osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
  • psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
  • osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 5. Przepisy porządkowe dla Uczestników on-line

 • Zarejestrowani Uczestnicy do formy on-line otrzymają link z dostępem do konferencji. 
 • Uczestnicy on-line będą mieli prawo do zadawania pytań za pośrednictwem czatu.
 • Komentarze/pytania nie mogą stanowić działalności lobbingowej oraz naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach czatu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie, tj. w szczególności:
  • zakaz spamowania,
  • zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,
  • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
  • zakaz pisania nie na temat.

§ 6. Dane osobowe

Zapisy dotyczące polityki danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie Klauzula informacyjna (link)


§ 7. Postanowienia końcowe

Udział w konferencji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Regulations of the conference "Nuclear power for local governments. Nuclear energy as an opportunity for the energy transformation of Silesia and Zagłębie", organized as part of the Metropolitan Energy Days 2022
 
§ 1. General provisions
 • These regulations define the rules of participation in the conference entitled "Nuclear power for local governments. Nuclear  energy as an opportunity for the energy transformation of Silesia and Zagłębie ”, organized by the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis, based in Katowice at ul. Barbary 21A.
 • The conference will be held at the Silesian Museum in Katowice on September 13, 2022.
 • Live streaming of the conference will be available at www.metropolia-energia.pl.
 • Live streaming of the conference will be available to registered participants. Participants will have the opportunity to ask questions in a chat.
§ 2. Rules for participation in the conference
 
 • The conference is addressed to representatives of local governments, scientific institutions, businesses, and anyone interested in the subject of the conference, who has registered through the registration form at www.metropolia-energia.pl.
 • Forms of participation: 
  • in-person,
  • o online.
 • Each participant selects the preferred form of participation during registration.
 • The in-person participant limit is 200 people. Once the in-person participation limit is exhausted, it will not be possible to select this form of participation.
 • Registration must be made by:
  • September 10, 2022, or before the in-person participant limit is exhausted,
  • September 13, 2022, for online participation.
 • By registering for the conference, the participant agrees to the processing of personal data contained in the registration form for purposes related to the organization and participation in the conference.
 • Participation in the conference, both in-person and online, is free of charge.
 
§ 3. Order regulations for stationary participants
 • Conference participants may stay in the conference area only during the hours specified by the Organizer.
 • Conference participants are required to comply with the Visiting Regulations effective in the Silesian Museum, generally applicable health and safety rules, fire regulations, and current sanitary recommendations.
 • It is strictly forbidden to bring dangerous items to the venue of the conference, bring in and drink alcohol or use intoxicants, smoke tobacco products or use electronic cigarettes,  behave in a manner inconsistent with the principles of social coexistence, and disturb public order.
 • The Organizer is not responsible for any belongings of the participants that may be lost, damaged, or stolen during the conference.
 • Each participant is fully responsible for any damage caused to the premises where the conference takes place.
 • Participants in the conference are not allowed to bring in pets, with the exception of guide dogs for the blind and partially sighted.
 • It is forbidden to move, take or destroy any items at the conference venue.
 • Conference participants are required to follow orders of event safety and information personnel, as well as fire service or other state service personnel.
 • Regardless of the fulfillment of the above conditions by a participant, the Organizer has the right to refuse admission, or ask the following to leave the conference venue:
  • People whose behavior indicates that they are under the influence of alcohol, intoxicants, psychotropic substances, or similar agents,
  • people with weapons or other dangerous items, explosives, pyrotechnic products, fire-hazardous materials, alcoholic beverages, intoxicants, or psychotropic substances. The evaluation of items and their classification as dangerous belongs to the event safety and information personnel,
  • persons behaving aggressively, provocatively, or in any other way posing a threat to public safety or order.
 
§ 5. Order regulations for online participants
 
 • Registered participants will receive an online link to access the conference.
 • Online participants will have the right to ask questions via chat.
 • Comments /questions may not be a part of lobbying activity, or violate generally accepted moral standards - in particular, this applies to content commonly considered vulgar and insulting, offensive to other people's feelings, including religious feelings, violent or racist or violating the right to privacy.
 • It is unacceptable to use the chat to post content that is generally considered morally reprehensible, socially inappropriate and violating the principles of etiquette, i.e. the rules applicable in discussions on the Internet, i.e. in particular:
  • ban on spamming,
  • ban on sending "chain letters",
  • respect for the rules of writing applicable in a given group,
  • ban on  excessive cross-posting, i.e. sending e-mails or posts to several groups at the same time,
  • ban on writing off the topic.
 
 § 6. Personal data
 
Rules regarding the personal data policy can be found in the Information clause (link)
 
§ 7. Final provisions
 
Participation in the conference is tantamount to accepting these Regulations.
The organizer reserves the right to amend these Regulations.