Klauzula informacyjna

Wersja angielska poniżej / English version below

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Organizator informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99
 • Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: daneosobowe@metropoliagzm.pl
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
  • rejestracji i udziału w konferencji,
  • organizacji technicznej konferencji,
  • obrona przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • interes administratora, którym jest obrona przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (art. 6.1.f).
 • Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne utrwalenie swojego wizerunku na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po jego upływie przez okres 2 tygodni, co stanowi okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących organizatorowi i uczestnikom, lub do czasu 
 • zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa wynikające z Przepisów RODO: 
  • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; 
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO.
  • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych. 
  • prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
  • prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Górnośląsko-Zagłębiowską-Metropolię    naruszają Przepisy RODO;
 • Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zadania, przy którym dane osobowe zostały udostępnione,
b) podmioty wspierające Konferencję w procesach promocyjnych i realizacyjnych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. 

 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz c i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w Konferencji.
 • Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pursuant to art. 13 sec. 1 and sec. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016,  on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), the Organizer wishes to inform that:
 • The controller of your personal data is Upper Silesia and Zagłębie Metropolis ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice ph. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99
 • A data protection supervisor has been appointed and can be contacted at the following e-mail address: daneosobowe@metropoliagzm.pl, with respect to any issues related to the processing of personal data 
 • Participants' personal data will be processed for the following purposes:
  •  registration and participation in the conference,
  • technical organization of the conference,
  • protection against claims or redress.
 • The legal basis for the processing of personal data is:
  • the necessity of processing to perform a task carried out in the public interest or as part of the exercise of public authority entrusted to the controller (art. 6 (1) (e) of the GDPR),
  • the interest of the controller, which is a defense against claims or redress (art. 6.1.f).
 • The participant agrees to the possible recording of their image on any carriers, and then its use by any communication media for documentation, reporting, promotional purposes, etc. for the purposes of all existing media, in particular: press, television, video, Internet, advertising materials.
 • You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, but the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of your consent before its withdrawal.
 • Recipients of your personal data will include entities authorized to obtain personal data on the basis of law.
 • The data controller will not transfer your personal data to a third country or any international organization.
 • The data will be processed for the period necessary to hold the event, and for a period of 2 weeks after it ends, which is the period necessary to:
 • secure or pursue any claims due to the organizer and participants, or until the data subject makes an objection.
 • The data subject has the following rights under GDPR:
  • the right to access the processed personal data, i.e. the right to obtain confirmation via the Data Controller whether and to what extent they process personal data;
  • the right to rectify data if there is a reasonable suspicion that the processed data is incorrect or incomplete;
  • the right to limit data processing, including the right to withdraw previously granted consents (withdrawal of consent does not affect the lawfulness of data processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal), the data subject has objected to data processing until it is determined whether the objection to data processing is justified against the legitimate interest of the Data Controller.
  • the right to delete personal data if it is no longer necessary for the purposes for which it was collected, or otherwise processed and the data subject has objected to data processing.
  • the right to transfer data via the Data Controller to another controller, if the processing takes place on the basis of an agreement concluded with the data subject, or on the basis of consent expressed by such a person;
  • the right to file a complaint with the competent supervisory authority if it is found that the personal data processed by Upper Silesia and Zagłębie Metropolis violate the provisions of the GDPR;
 • Information on recipients of personal data
In connection with the processing of personal data for the purposes set out in point. 2, personal data may be made available to the following recipients or categories of recipients:
a) entities participating in processes necessary to perform the task for which the personal data were made available,
b) entities supporting the Conference in promotional and implementation processes, including entities processing personal data for the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis.
 
 • Provision of personal data is a statutory requirement for purposes b and c, and a contractual requirement for purpose a. Providing the data is mandatory. The consequence of not providing the data is the inability to participate in the Conference.
 • Participants' personal data will not be used for automated decision-making or profiling as referred to in art. 22 GDPR.
 • Your personal data will be stored with the utmost care and appropriate protection against leakage.